تمثیلی محکمه (2)

شرعياتو او حقوقو او سیاسي علومو پوهنځيو محصلانو لپاره تمثيلي محکمه جوړه شوه

افغان د لوړو زده کړو مؤسسه کې د شرعياتو او حقوقو او سیاسي علومو پوهنځيو محصلانو لپاره تمثيلي محکمه جوړه شوه.د دې تمثيلي محکمې ټول غړي (قاضيان او…