د ۱۴۰۰ل کال د پسرلني کانکور د بریالي شویو محصلانو نوملړ

ګڼهنومدپلارنومپوهنځيپایلهکتنې
1محمد منورمحمد یونسشرعیاتبریالی
2محمد ایوبعبدالحنانشرعیاتبریالی
3انورشاهمحمد ظاهرشرعیاتبریالی
4حلیم اللهمحمد شریفشرعیاتبریالی
5فریداللهانارګلشرعیاتبریالی
6سیدطاهر شاهسیدعالم شاهشرعیاتبریالی
7خلیل اللهامان اللهشرعیاتبریالی
8عبدالخالقعبدالرازقشرعیاتبریالی
9علاوالدیننورالدینشرعیاتبریالی
10ګل احمدامین اللهشرعیاتبریالی
11عزت اللهمحمد جانشرعیاتبریالی
12نصیراحمدعبدال محمدشرعیاتبریالی
13عبدالقهارفضل الربیشرعیاتبریالی
14برهان اللهعلیم جانشرعیاتبریالی
15محمد عمرمحمد حسنشرعیاتبریالی
16محمد نسیمحاجی امیرجانشرعیاتبریالی
17جان محمدمحمودشرعیاتبریالی
18محمد حامدمولوی غلام حسینشرعیاتبریالی۱۴پاس
19عبدالبصیرګل احمدشرعیاتبریالی۱۴پاس
20حجت اللهمحب اللهشرعیاتبریالی۱۴پاس
21حسن جانمحمد حسینشرعیاتبریالی۱۴پاس
22وفی اللهعبدالحلیمشرعیاتبریالی۱۴پاس
23عبدالبشیرمحمد عالمشرعیاتبریالی۱۴پاس
24محمد فاروققاری مسجیدیشرعیاتبریالی۱۴پاس
25احمد الله عابدعبدالمنانشرعیاتبریالی۱۴پاس
26محمد سلیممحمد کریمشرعیاتبریالی۱۴پاس
27عبیدالرحمنعین النعیمشرعیاتبریالی۱۴پاس
28محمد ابراهیمعبدالقیومشرعیاتبریالی۱۴پاس
29محمد ثواباحمد ګلشرعیاتبریالی۱۴پاس
30سیف اللهذبیح اللهشرعیاتبریالی۱۴پاس
31محمد اللهحاجی ګل علمشرعیاتبریالی۱۴پاس
32حمید اللهمحمد اللهشرعیاتبریالی۱۴پاس
33فضل باریفضل الحقشرعیاتبریالی۱۴پاس
34فیض اللهعبدالقیومشرعیاتبریالی۱۴پاس
35محمدانورحاجی مؤمنانجینریبریالی
36شاهمریاحمدشاهانجینریبریالی
37نورالرحمنصالح محمدانجینریبریالی
38خالدسیدعباس خانانجینریبریالی
39عبدالرشیدمحمد ولیانجینریبریالی
40بلالعبدالقدوسانجینریبریالی
41عبدالقادرشاه محمودانجینریبریالی
42سمیع اللهشاه ولیانجینریبریالی۱۴پاس
43فضل اللهحیات اللهانجینریبریالی۱۴پاس
44عبدالخالقعبدالحقانجینریبریالی۱۴پاس
45حکمت اللهعبداللهانجینریبریالی۱۴پاس
46محمد خالدامین جانانجینریبریالی۱۴پاس
47عابدالرحمنګلانجینریبریالی۱۴پاس
48عبدالخالقعبدالرزاقانجینریبریالی۱۴پاس
49وفی اللهسیدپادشاهحقوقبریالی
50حشمت اللهغلام صدیقحقوقبریالی
51عطاءاللهعبدالودودحقوقبریالی
52روملعبدالرزاقحقوقبریالی
53احسان للهمحمد نادرحقوقبریالی
54اشرفمحمد صدیقحقوقبریالی
55سیدحامدسیدعالمحقوقبریالی
56لاجبرخاننوابحقوقبریالی
57وکیل خاناصیل خانحقوقبریالی
58شکراللهمحمد ظاهرحقوقبریالی
59مجیب الرحمنحبیب الرحمنحقوقبریالی
60نظیف اللهمحمد نصیبحقوقبریالی
61سیدحسیب اللهسیدمحمد همایونحقوقبریالی
62فیصلننګیالیحقوقبریالی
63محمد رضامحمد ابراهیمحقوقبریالی
64سیدعلمحبیب اللهحقوقبریالی
65رحمت اللهنورآغاحقوقبریالی
66سلیمانزرغونحقوقبریالی
67وحیداللهعبدالقهارحقوقبریالی
68محمد سهیلرفیع اللهحقوقبریالی
69ذکر اللهشین ګلحقوقبریالی
70نصرت اللهقدرت اللهحقوقبریالی
71سمیع اللهسیدګلحقوقبریالی
72عبدالقدیمعبدالقدوسحقوقبریالی
73حسیب اللهمحمد داودحقوقبریالی
74خان باباخان اقاحقوقبریالی
75احمدشاهعبدالرسولحقوقبریالی
76نصرتمحمودشاهحقوقبریالی
77سیدفریدونسیدهمایونحقوقبریالی
78محمد خالدنصرت اللهحقوقبریالی
79مطیع اللهمحمد نائیبحقوقبریالی
80محب الرحمنحاجی شیراحمدحقوقبریالی
81حبیب اللهمحمد طاهرحقوقبریالی
82ظفرخانمحمد ظاهرحقوقبریالی
83ګلاب شاهعبدالجلیلحقوقبریالی
84متینصاحب جاناقتصادبریالی
85عبدالوارثحسام الدیناقتصادبریالی
86شفیع اللهعبدالحیاقتصادبریالی
87علی بخشقمبراقتصادبریالی
88میرزامحمدراز محمداقتصادبریالی
89سمیع اللهمحمد عزیزاقتصادبریالی
90زین اللهحمیداللهاقتصادبریالی
91احسان اللهمحمد کمالاقتصادبریالی
92احمد اللهسیداحمداقتصادبریالی
93ایمل بهاوالدیناقتصادبریالی
94محمدطالبنظرګلاقتصادبریالی
95ګل رحیمسیدرحمناقتصادبریالی
96جمال ناصرعبدالرزاقاقتصادبریالی
97دولت خانمحمد نادراقتصادبریالی
98احمدفضل محمداقتصادبریالی
99ذاکر اللهسیدګلاقتصادبریالی
100صفی اللهسیدرسولاقتصادبریالی
101محمد هارومحمد هاشماقتصادبریالی
102رحیم اللهمحمد رحیماقتصادبریالی
103نعمت اللهسعداللهاقتصادبریالی
104شوکت جان افغاناقتصادبریالی
105مرضیهمحمد انبیإشرعیاتبریالی
106نفیسهجمال الدینشرعیاتبریالی
107فرحناز الکوزیایسرائیلشرعیاتبریالی
108ناجیهمحمد علیمشرعیاتبریالی
109حسینهجمال الدینشرعیاتبریالی
110ناهیدهسیداحمدشاهشرعیاتبریالی
111بی بی عزیزهعبدالقدوسشرعیاتبریالی
112مدینهمحمد صادقشرعیاتبریالی
113نجیهمعلم صدیقشرعیاتبریالی
114سارةحشمت اللهشرعیاتبریالی
115رابعهعبدالباریشرعیاتبریالی
116زینبنصراللهشرعیاتبریالی
117تمنامحمد اصفشرعیاتبریالی
118نګینهخواجه نذیرشرعیاتبریالی
119نګینهمحمد صادقشرعیاتبریالی

یا دونه : هغه نوماند محصلین چی بریالي شوي زر تر زره دی دمالی څانګی سره خپله نوم لیکنه وکړی اواړوند پوهنځی څخه دې د درس دپیل کیدو په اړه معلومات تر لاسه کړي